Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.colorwin.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť a odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, že im rozumie a že s nimi súhlasí.

 

2. Vymedzenie pojmov

Kúpna zmluva - zmluva podľa občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany - predávajúci a kupujúci

Kupujúci - je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu s predávajúcim.

Spotrebiteľ - je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Podnikateľ - osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Výrobca - Joalya land s.r.o., 739 95 Bystřice č.p.1262, Česká republika, IČO: 03790339, DIČ: CZ03790339.

Predávajúci - PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika, IČO: 27839583, DIČ: CZ27839583. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom e-shopu. Kontaktné údaje predávajúceho:

- adresa pre doručovanie: PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, Třinec, PSČ 739 61,

- adresa elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

- telefónny kontakt: +420 777 84 80 84.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má iba informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru v zmysle ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka ČR. Tovar je na webovom rozhraní riadne označené názvom, kúpnou cenou vrátane DPH a informáciu o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom vrátane e-mailového a telefonického kontaktu, názvu objednávaného tovaru, spôsobe úhrady a doručenia tovaru, nákladoch spojených s dodaním tovaru, prípadne k objednávke pridá do vyhradenej kolónky svojej poznámky k objednávke. Vo formulári potvrdí, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami na webovej stránke a že s týmito podmienkami súhlasí.

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.colorwin.sk odoslaná objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Návrh kúpnej zmluvy má platnosť 15 dní. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka ČR prostredníctvom e-mailu.

V potvrdení objednávky bude číslo objednávky a zhrnutie údajov k navrhnuté kúpnej zmluve, vrátane odkazu na obchodné podmienky. Doručením potvrdenia objednávky je kúpna zmluva uzatvorená a vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva je uzatváraná s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy a náklady na prostriedky komunikácie na diaľku si hradí kupujúci sám, pričom tieto sa nelíši od základnej sadzby.Objednávka kupujúceho a uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je archivovaná v elektronickej podobe za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Kúpna zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci môže kedykoľvek od okamihu, kedy došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, do okamihu, keď bol tovar predávajúcim odoslaný, požiadať predávajúceho o zrušení kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bude zrušená dohodou zmluvných strán, ak predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí. Formulár na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ stiahnuť na našej webovej stránke TU.

Pozornosť je potrebné venovať dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy. Vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy je možné odoslať predávajúcemu elektronickou poštou, v tomto prípade predávajúci potvrdí kupujúcemu emailom oznámenia o prijatí formulára. Kupujúci môže formulár tiež vytlačiť a vyplnený zaslať na adresu predávajúceho. V prípade, že kupujúci už obdržal tovar od predávajúceho je kupujúci povinný tovar zaslať späť predávajúcemu na jeho adresu pre doručovanie alebo na adresu jeho sídla bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 Občianskeho zákonníka ČR nesie kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie tovaru. Vrátený tovar by nemalo niesť známky použitia, malo by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva). Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Predávajúci, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie zodpovedajúcich najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktoré predávajúci ponúka. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

5. Kúpna cena

Kúpnej ceny tovaru je v internetovom obchode uvádzaná vrátane DPH, cena tovaru je zmluvná a platná podľa aktuálnej ponuky ponúkané na internetovom obchode, cena nákladov na dodanie tovaru sa líši podľa zvoleného spôsobu dodania a spôsobu úhrady.

Kúpna cena uvedená pri tovare v okamihu prevedení objednávky je kúpnou cenou záväznú pre predávajúceho i kupujúceho a po vykonaní objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamné zľavová akcia . Možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok nie je týmto ustanovením obmedzená.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnej ceny za tovar, ktoré sa ponúka na predaj prostredníctvom internetového obchodu, a organizovať reklamné zľavové akcie, to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, ak neurčí predávajúci v rámci poskytovania zľavové akcie inak.

 

6. Platobné podmienky

Kupujúci si vyberie pri vyplňovaní objednávky spôsob platenia:

  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu
  • v hotovosti na výdajnom mieste Třinec, Jablunkovská 110
  • bankovým prevodom bezhotovostne na účet predávajúceho č. 2000181488/2010
  • platobnou kartou bezhotovostne po vyplnení objednávky presmerovaním na bezpečnú platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o.

 

Pri uzavretí kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za zakúpený tovar mu bude poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra), kedy elektronickú faktúru vystaví predávajúci po plnom uhradení kúpnej ceny tovaru a túto zašle kupujúcemu e-mailovú formou.

7. Dodacie podmienky

Tovar je predávajúcim dodávaný na Slovensko. Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru.

  • Geis - dobierkou 7 € s DPH / balík
  • Geis – bankovým prevodom 5 € s DPH / balík
  • Geis - online kartou 5 € s DPH / balík
  • Osobne na výdajnom mieste Třinec, Jablunkovská 110

 

Za podmienky, že je tovar skladom, odošle predávajúci kupujúcemu tovar do 2 - 5 pracovných dní odo dňa, kedy bola uzavretá kúpna zmluva.

Ak nie je kupujúcim objednaný tovar skladom a ak nebola táto informácia kupujúcemu zrejmá už pri objednaní tovaru (najmä uvedením doložky dostupnosť "na otázku" či "nie je skladom" v rámci prezentácie tovaru na internetovom obchode), informuje predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu kupujúceho e-mailovú formou, popr. telefonicky na telefónne číslo.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Predávajúci nenesie voči kupujúcemu zodpovednosť, ak poruší kupujúci túto svoju povinnosť.

 

8. Práva a povinnosti z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, tj. Práv z chybného plnenia, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka ČR). Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Vadné plnenie uplatňuje kupujúci bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranou zľavou z ceny a ak nie je to v povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť.

To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci. Ak reklamujete produkty z dôvodu alergickej reakcie, tak je nutné pridať k reklamovanému tovaru takisto aj lekársku správu, ktorej posúdenie bude zásadné pre uznanie reklamácie. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že tento pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania, nedodržanie návodu na použitie, nevhodného použitia výrobku, fyzického poškodenia, v prípade technického zásahu.

Reklamáciu je možné nahlásiť zaslaním reklamačného formulára TU na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Práva z vád a reklamácie sa uplatňujú osobne u predávajúceho na adrese sídla firmy alebo zaslaním reklamácie vrátane reklamovaného tovaru, dokladu o kúpe a popisu závady, na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci potvrdí kupujúcemu písomne, čo je obsahom reklamácie a aký bude spôsob vybavenia reklamácie, dátum a spôsob vybavenia reklamácie, v prípade opravy potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

 

9. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi ČR, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu. Kupujúci vstupom na webové stránky www.colorwin.cz súhlasí s ukladaním tzv. Cookies do jeho koncového zariadenia (napr. Počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti; kupujúci má možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené na jeho koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.

 

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, IČ: 000 20 869, sídlom: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúci je oprávnený znenie obchodných podmienok meniť či dopĺňať, pričom týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy uzatvorenej po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Obchodné podmienky spoločnosti Joalya land s.r.o. sú platné a účinné od 1. 2. 2017.